2019 Hướng Dẫn Card(ing) Newbie đến Pro + Video

1,680,000VND

~BEGINNER GUIDES CARDING [MAIN INFORMATION] – AFTER PAYMENT INSTANT DELIVERY!

For beginners first knowledge of carding. Be professional – get the best knowledge and advice. System setup, sites for carding, basics and methods cashout + 6 visual video of carder.

★ NOOB PACK ★

Starter Fraud/Carding

Basic Safety For Noobs

Antidetect 7

10,000 Sites For Carding

70 High End Tuts

50 Cardable Sites

300+ Premium Sites

Mobile Check Fraud

CCleaner Full

CC Balance Checker

Main Carding Methods

VMware + Keys

PGP Message Encryption Tutorial

★ VIDEO CARDING [FULL START NOOBS] ★

Video Amazon Refund Scam

Video Pusher

Video Carding Phones

Video Cc To Btc

Video For Socks5 + 15 Proxie Providers

Video For Rdp

Lưu ý :Tất cả các sản phẩm ở UGVN chỉ là những sản phẩm dành cho nghiên cứu, học hỏi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng vào mục đích không lành mạnh.
Thời gian giao hàng : Thường các sản phẩm sẽ được tự động giao hàng ngay khi thanh toán.
Một số sản phẩm sẽ giao hàng trong vòng 1-24hrs. Liên hệ ICQ 385858585 để có hàng sớm.
Chúng tôi không trung gian. Không refund. Chỉ replace khi sản phẩm chúng tôi không đúng như giới thiệu. Sau khi giao hàng 1h chúng tôi không chịu trách nhiệm về sản phẩm nữa.

Danh mục: